×

×

×

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1. Προοίμιο - Εισαγωγικά Στοιχεία

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του προγράμματος-ιστοσελίδας "garsonista.datapp.gr" (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρία Πέγιος Αντώνιος Δημήτριος με ΑΦΜ 145382371 και Διακριτό Τίτλο Datapp (εφ’ εξής «Αντισυμβαλλόμενο»).
Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης συνεταιρισμού με τον Αντισυμβαλλόμενο.

2. Πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών στην Ιστοσελίδα αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Αντισυμβαλλόμενου. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Αντισυμβαλλόμενου. Σε κάθε περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Τελικές Διατάξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στον Αντισυμβαλλόμενο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
Σε καμιά περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι υπάλληλοι του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τους.
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και των των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της περιφερειακής ενότητας Έδεσσας (Ειρηνοδικείο Σκύδρας, Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας κ.λπ.).